Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen, Haskerutgongen 7 te Oudehaske.
Lees a.u.b. deze bepalingen goed door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen deze bepalingen te aanvaarden.. 
Algemene opmerkingen
De informatie op deze website is bedoeld om zo uitvoerig en feitelijk mogelijk te zijn. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen behoudt zich echter het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving prijswijzigingen door te voeren en de constructie, uitvoering, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en beschikbaarheid van producten te wijzigen.

Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die beheerd worden door een onafhankelijke externe aanbieder. De informatie die op deze websites wordt gegeven, komt volledig voor de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van onafhankelijke externe aanbieders en biedt deze links uitsluitend aan voor het gemak van de bezoeker aan deze website.

Algemene voorwaarden van de website


1. Intellectuele eigendom 
Alle materialen op de website zijn het intellectuele eigendom van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen.  De inhoud mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd anders dan noodzakelijk is om deze online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan complete pagina’s van de website af te drukken voor uw persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat: • de documenten op de website of afbeeldingen daarin op geen enkele manier worden gewijzigd • afbeeldingen op de website nooit afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt en • het copyright en handelsmerk van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen, of een verwijzing hiernaar, in alle kopieën wordt opgenomen. 

Ieder gebruik van gedeelten van de website dat niet in overeenstemming is met de hier genoemde voorwaarden, is verboden. 
 

2. Links naar de website 
Indien u een link wilt leggen naar deze website, dient u altijd schriftelijk toestemming te vragen aan Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen. 

3. Toegankelijkheid 
Hoewel Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen  zich inspant ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag normaal toegankelijk is, kan Haico Bouma Schaatsen , Skeelers en Fietsen niet aansprakelijk worden gehouden wanneer de website op enig moment en voor enige tijd niet beschikbaar zou zijn.


4. Materiaal dat door bezoekers wordt verstrekt 
Met uitzondering van uw persoonsgegevens, die onder het Privacy & Cookies beleid vallen, zal al het materiaal dat u naar de website verzendt, beschouwd worden als niet vertrouwelijk en niet vallend onder een intellectueel eigendom. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen  heeft geen enkele verplichting ten aanzien van dit materiaal. 
Het is verboden materiaal naar de website te versturen of op de website te plaatsen (a) dat bedreigend, beledigend, kwetsend, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, grof, lasterlijk, godslasterlijk of discriminerend is, aanzet tot geweld of rassenhaat, inbreuk maakt op het vertrouwen of de privacy van een derde, of irritatie of ongemak oproept; of (b) waarvoor u niet over de vereiste toestemming en/of goedkeuring beschikt; of (c) dat deel uitmaakt van gedrag dat kan worden aangemerkt als crimineel, of daartoe aanzet, kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid of in andere zin inbreuk maakt op de wet of de rechten van derden, in ieder land ter wereld; of (d) dat technisch schade kan toebrengen (met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, databommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten en andere schadelijke software of gegevens).

Het is niet toegestaan de website te misbruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hacking. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsenl zal volledige medewerking verlenen aan autoriteiten of juridische instanties die ons verzoeken of opdragen om de identiteit te onthullen of medewerking te verlenen aan het lokaliseren van iemand die materiaal naar de website heeft verstuurd zoals in deze paragraaf 4 omschreven.

5. Juistheid van de informatie 
De informatie op deze website is bestemd voor onze klanten. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen zal al het redelijke doen om te verzekeren dat de inhoud van deze website juist en actueel is. Als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het aanbod van onze producten en de specificaties ervan e.d. is het echter mogelijk dat de afgebeelde producten afwijken van de meest recente uitvoeringen. Het is mogelijk dat een deel van de beschreven of getoonde uitrusting alleen in bepaalde landen of alleen tegen meerprijs leverbaar is. Klanten wordt aangeraden om de actuele specificaties en/of de door hen gewenste eigenschappen van een voertuig bij het bestellen met ons te bespreken. Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te allen tijde te wijzigen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het vertrouwen op de inhoud van deze website.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraken en voorstellingen op de website en het materiaal op de website wordt “als zodanig” verstrekt, zonder voorbehoud, garanties of andere voorwaarden. Bijgevolg en voor zover wettelijk is toegestaan, biedt Opel de website aan op voorwaarde dat Opel alle verantwoordelijkheden, garanties, bepalingen en andere voorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, de voorwaarden die bij wet worden opgelegd), met uitzondering van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in verband met deze website uitsluit.


6. Aansprakelijkheid 
Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die door u of door derden kan worden geleden (inclusief, zonder beperking, iedere vorm van directe, indirecte, strafrechtelijke of bedrijfsschade, derving van inkomsten, winst of goodwill, verlies van gegevens, contracten, geld of schade of verlies dat verband houdt met de onderbreking van bedrijfsactiviteiten), noch voor enig nadeel als gevolg van onachtzaamheid, het onvermogen om deze website te gebruiken of als gevolg van websites die gelinkt zijn aan de website of de materialen op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen treffen als gevolg van uw bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website of van enige website die via een link met deze website is verbonden. Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen uitsluiten of beperken met betrekking tot: • de dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen • bedrog of misleidende voorstellingen; • aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Alle geschillen in verband met deze website zullen worden beslecht volgens Nederlands recht en kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers en Fietsen.
16 februari 2017

Haico Bouma Oudehaske

Hasker Utgongen 7
8465 SJ Oudehaske
Tel: 0513 - 677234

mail naar Haico Bouma


Openingstijden:

Maandag     13:00 - 18:00
Dinsdag   09:00 - 18:00 
Woensdag   09:00 - 18:00 
Donderdag   09:00 - 20:00 
Vrijdag   09:00 - 18:00 
Zaterdag   09:00 - 17:00 
Zondag   GESLOTEN

Haico Bouma Thialf

Pim Mulierstraat 1
8443 DA Heerenveen
0513 - 636 690

mail naar Haico Bouma thialf


Openingstijden:

Maandag   Gesloten
Dinsdag   Gesloten
Woensdag   Gesloten
Donderdag   Gesloten
Vrijdag   Gesloten
Zaterdag   Gesloten
Zondag   Gesloten